Revisjon

Copyright © 2012 . All Rights Reserved

godkontroll.no

 

Få gjennomført revisjon av kvalitet, HMS og ytre miljø

 

Vi reviderer i henhold til ISO 19011 og fokuserer på forbedringspotensiale. Revisjon er en systematisk og uavhengig gjennomgang av praksis og vurdering av etterlevelse av krav som stilles til utførelsen.

 

Ring oss på 483 69 998